Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Het Masterplan Centrum Didam


Al in december 2017 heeft het toenmalige college van B&W en later ook de raad van de gemeente Montferland, kennis kunnen nemen van de argumenten gedaan in het burgerinitiatief over het Masterplan Centrum Didam. Dat initiatief is door vele honderden burgers getekend en wordt daarnaast door vele duizenden gesteund.
Ik las dat dit burgerinitiatief in de raadsvergadering van 28 juni geagendeerd en behandelt gaat worden.
Het is een initiatief van de Stichting Burgers Eerst om het Mastplan Centrum Didam weer op de raadsagenda te krijgen. Ik wens het Stichtingsbestuur alle goeds en succes voor die avond bij de behandeling van dat agendapunt. Zij kunnen steun gebruiken van bewoners uit het centrum van Didam en daarbuiten.
Ik ga hier als persoon niet alle argumenten herhalen, maar besef, dat het bestaande evenementen terrein, incl. bebouwing decennia lang aan de Burgers van Didam en omliggende kerkdorpen ten dienste was van/voor de Burger en ook de bibliotheek daar onderdeel van is. Het is toentertijd n.b. verkocht door de toenmalige Hervormde Kerk aan de toenmalige gemeente Didam met de uitdrukkelijke bepaling dat die verkochte kadastrale percelen (het hele terrein incl. de huidige bebouwing) ten dienste diende te zijn voor 'de burger' voor kermischen, Schutterschfeesten en dergelijke en voor "werken voor den Burger"/ bij dat laatste wordt bedoeld "huisvesting voor ambtenaren en bestuur". Dat ga je niet verkwanselen.
Besef ook dat niet enkel de Burger is genegeerd door hen niet echt bij te betrekken bij de totstandkoming van dit Masterplan, maar ook de raad niet tot onvoldoende is geïnformeerd over zaken die er toch echt toe doen. Ik noem bijv. het feit dat in het toentertijd aan de raad gezonden rapport van aanbevelingen door het bur. Kragten incl. de aanbevelingen van de toenmalige klankbordgroep gewag wordt gemaakt van deelname aan die klankbordgroep door alle betrokken aanwonende burgers. Dat was niet waar, zo is bij herhaling gemeld!!
Een gevolg van het raadsbesluit van mei 2016 omtrent dit Masterplan is ook, dat zowel de Raad, als ook Burgers in het centrum van Didam gevangen zitten in dit Masterplan!!
In z'n huidige vorm dient dit Masterplan in de optiek van vele duizenden Didammers herzien te worden m.b.t. de plannen voor dat evenemententerrein; dat zou opening bieden.
De Didamse burger is niet tegen Het opknappen van het huidige winkelgebied waar achterstallig onderhoud al jaren aan de orde is.
Mijn uitdrukkelijke wens aan de raad en het college namens vele honderden Centrumbewoners resp. Duizenden Didamse Burgers is :
herzie uw bestaande Masterplan op onderdelen m.n. die rond het bestaande evenemententerrein en doe dit middels hoofdelijke stemming zonder last of ruggespraak, zodat De Burger weet waar het individuele raadslid voor staat – en: Betrek De Burger en zeker de aanwonende Burger bij.

Jan Godschalk

Meer berichten